Spørgsmål & svar

Få svar på dine spørgsmål om sammenhængen mellem neoniks og bidød

Hvad er neoniks?

'Neoniks' - eller neonikotinoider - er en klasse af insektgifte, som ligner det naturligt forekommende nikotin, som er tobaksplanters forsvar mod insekter. Midlerne virker ved at blokere overførslen af signalstoffer mellem nervecellerne.

Hvordan påvirker neoniks bierne?

Bier bliver påvirket både med en akut giftvirkning. Vilde bier har en meget større akut følsomhed. Selv meget lave koncentrationer neoniks påvirker bierne, uden at de direkte dør af det. For honningbier er virkningen moderat.

Det er påvist, at bier mister orienteringsevnen, så de ikke kan finde hjem til boet, de holder op med at yngle, og de bliver mere modtagelige for parasitter og infektioner.

Det er disse såkaldte sublethale effekter, som er det store problem med neoniks. Især fordi disse effekter ikke bliver opdaget ved den måde, vi traditionelt undersøger stoffernes giftighed på.

Er neoniks skadelig for alle arter af bier?

I princippet er neoniks skadelige for alle organismer med nerveceller, men det er især smådyr som insekter, leddyr, spindlere m.fl. som er særligt følsomme, da de har en stor overflade til at optage stofferne igennem.

Og de har ikke organer til at nedbryde stofferne på samme måde som hvirveldyr.

Hvordan påvirker neoniks naturen?

Vi har slet ikke fuldt overblik over, hvordan neoniks bredt påvirker naturen eller økosystemerne, som man også kan kalde det. Da de mest brugte neoniks er langsomt nedbrydelige i naturen, kan man sammenligne stofferne med de følger, man så i 1960’erne efter den udbredte brug af DDT.

En afledt effekt af DDT fik rovfuglene til at forsvinde, da ophobningen af stoffet i fødekæden fik fuglene til at lægge æg med tyndere skaller, som så gik i stykker under de rugende fugle.

Studier viser, at vandlevende organismer bliver påvirket af udvaskning af neoniks til vandløb. Og i det hele taget vil den brede påvirkning af insekter og smådyr bevirke at andre dyr, som lever af disse smådyr, kommer til at mangle føde.

Disse såkaldte kaskade-effekter er der slet ikke overblik over endnu, og det kan tage årtier, før vi har fuldt overblik over skaderne.

Hvordan påvirker neoniks mennesker?

Neoniks er moderat giftige overfor pattedyr, herunder mennesker, når man ser på den akutte giftighed. Ny forskning indikerer dog kraftigt, at når vi ser på fostre og børn, så er der for alle insektgifte risiko for skader på nervesystemet og i særdeleshed udviklingen af hjernen - selv ved meget lave koncentrationer af giftene.

Af samme grund opfordrer den verdenskendte danske forsker Philippe Grandjean til, at gravide, børn og kvinder, der planlægger at blive gravide, skal spise økologisk mad for at undgå rester af sprøjtegifte, herunder i særdeleshed insektgifte.

Hvorfor har EU forbudt neoniks?

EU indførte i 2013 et midlertidigt forbud mod udendørs anvendelse af de tre mest udbredte neoniks, da flere og flere videnskabelige studier pegede på, at neoniks. kunne være en del af forklaringen på, at mange honningbier døde.

Desuden var der også mistanke om påvirkning af vilde bier og mange andre arter i det hele taget. EU igangsatte en række videnskabelige studier for at afdække disse effekter. Efter disse studier er blevet offentliggjort, foreslår EU nu et permanent forbud.

Hvorfor har Danmark fået dispensation for EU-forbuddet?

Danmark har faktisk ikke fået dispensation. Den danske regering har givet dispensation til landbruget.

I Danmark, og en række andre lande, har landbruget søgt om dispensation til begrænset anvendelse, og har så fået det af de nationale myndigheder.

De svenske myndigheder er af den opfattelse, at der ikke er juridisk baggrund for disse dispensationer. Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening forfølge sagen og om nødvendigt klage til EU.

Hvilke andre lande bruger neoniks?

Der bruges neoniks over hele verden. 7-8 lande i EU bl.a. Danmark, Finland, Rumænien og Bulgarien har givet sig selv dispensation for det midlertidige forbud. Neoniks er de mest brugte insektgifte i verden.

Kan landmændene undvære neoniks i produktionen?

Ja, i princippet kan de undvære alle sprøjtegifte. Det er blot et spørgsmål om, hvad de så kan dyrke, og hvor meget de kan høste. Hvis de skal undvære neoniks, vil der selvfølgelig være nogle ting, der skal gøres anderledes.

Men det er tankevækkende, at man i Sverige ikke høster mindre i raps, selv om de svenske landmænd ikke må bruge neoniks.

Danske landmænd sprøjter ikke med neoniks. De sår sukkerroefrø bejdset med neoniks. Er det ikke bedre?

Umiddelbart skulle man tro, at det er bedre, når midlet ikke bliver sprøjtet ud, men i stedet bliver puttet ned i jorden. Men i virkeligheden gør det ingen forskel.

Giftene er vandopløselige, og man kan se, at de spredes til ukrudt i marken, planter i markskel og endda bliver udvasket til vandløb, ligegyldigt om det bliver sprøjtet ud eller bliver brugt som frøbejdse.

Hvor galt står det til med bierne?

Over hele verden indløber der rapporter om tilbagegang for bier og andre insekter. Vinterdød blandt honningbier er et stort problem overalt. Ifølge biavlerforeningen er antallet af døde bifamilier steget for fjerde år i træk. Seneste vinter døde næsten hver femte bifamilie.

I Tyskland er der netop offentliggjort et studie, som viser, at biomassen af insekter fra 1989 til 2013 er skrumpet med 80 procent.

I Danmark er 3 ud af de 29 registrerede arter af humlebier vurderet at være uddøde, og yderligere 9 arter er karakteriseret som truet.

Hvorfor er det vigtigt at beskytte bierne?

Insektbestøvning er meget vigtig for ikke kun naturen, men også for vores fødevareproduktion. Det anslås, at 70 procent af verdens afgrøder er afhængig af insektbestøvning.

I USA er der på grund af mangel på vilde bestøvere opstået en reel industri med at flytte honningbier rundt for at bestøve afgrøder, og det anslås, at der hvert år kører 3.000 lastvognstog rundt i landet for at flytte bistader fra den ene afgrøde til den anden.

Er neoniks den eneste årsag til at bierne dør?

Der er mange grunde til at bier dør, og at bi- og insektbestande er under pres. Man kan nævne mangel på fødegrundlag og mangel på levesteder. Men forskerne slår alarm over, at det virker som om, neoniks forstærker effekten af andre faktorer. Fx er bier påvirket af neoniks mere følsomme over for infektioner og parasitter.

Man kan sige, at hele det intensive industrielle landbrugssystem er den største trussel mod bier og mange insektarter, og neoniks er en integreret og meget betydningsfuld del at dette.